Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Σύμφωνα με το χάρτη υποχρεώσεων του ΟΑΣΑ προς τους καταναλωτές, ο ΟΑΣΑ είναι αρμόδιος για την "αποτροπή της παράνομης στάθμευσης."

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. είναι αρμόδιος :
...
2. Να προωθεί μέτρα που διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όπως η δημιουργία λεωφορειολωρίδων, η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, η σήμανση οδοστρώματος κ.λπ.