Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Μέλη

Τα Μέλη της Συλλογικότητας είναι άτομα που συμφωνούν με τους σκοπούς της και τον τρόπο λειτουργίας της, μετά από έγγραφη ή προφορική αίτησή τους και απόφαση της Συλλογικότητας. Διαγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτημά του ή με απόφαση της Συλλογικότητας. Η ιδιότητα του μέλους διαρκεί μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους στο οποίο εγκρίθηκε το μέλος και μέχρι και την επόμενη συνάντηση μετά από το τέλος του έτους.

Συναντήσεις:

Οι αποφάσεις της Συλλογικότητας λαμβάνονται με συναινετική ή πλειοψηφική διαδικασία σε συναντήσεις των μελών της. Οι συναντήσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο, δια ζώσης, ή με τηλεδιάσκεψη. Για να έχει απαρτία μια συνάντηση, πρέπει να παρίστανται ένας ελάχιστος αριθμός μελών ο οποίος έχει συμφωνηθεί από την Συλλογικότητα, ή αλλιώς 3 μέλη. Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές σε μέλη και σε επισκέπτες, με πρόσκληση ή με ανοιχτή δημοσίευση. Τα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου και δικαίωμα ψήφου. Ο συντονιστής μπορεί να δώσει τον λόγο και σε επισκέπτες, με την συναίνεση ή έγκριση των παρόντων μελών. Ή Συλλογικότητα καθορίζει την ημερομηνία κάθε συνάντησης με απόφαση προηγούμενης συνάντησης και την γνωστοποιεί στα μέλη με τρόπο τον οποίο έχει αποφασίσει.

Οι συνελεύσεις ακολουθούν τη Διαδικασία Συνέλευσης, όσο δεν αντιβαίνουν τους όρους λειτουργίας της Συλλογικότητας.

Ίδρυση/Επανεκκίνηση:

Αρχικά μέλη είναι όσα άτομα συμφωνούν να γίνουν μέλη, σε μια συνάντηση η οποία συγκλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση που διακοπεί η συνέχεια των συναντήσεων, μπορεί να προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση με πρωτοβουλία δύο μελών.

Ρόλοι

Κάθε συνάντηση έχει συντονιστή και γραμματέα. Η Συλλογικότητα μπορεί να θεσπίσει άλλους ρόλους για τη συνάντηση, ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι ένα έτος.

Συντονιστής

Ο Συντονιστής της συνάντησης φροντίζει να τηρούνται τυχόν κανόνες που έχει θεσπίσει η Συλλογικότητα, και να δίνει τον λόγο σε όσους θέλουν να μιλήσουν στη συνάντηση με δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο. Κάθε συνάντηση έχει τον δικό της συντονιστή. Ο συντονιστής επιλέγεται από προηγούμενη συνάντηση και είναι υπεύθυνος και για τυχόν συντονισμό μεταξύ συναντήσεων από τότε που επιλέχτηκε μέχρι τη συνάντηση που θα συντονίσει. Σε περίπτωση απουσίας του, τα μέλη επιλέγουν επι τόπου έναν άλλο συντονιστή.

Γραμματέας

Ο Γραμματέας της συνάντησης συντάσει πρακτικά για την συνάντηση και τα γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη προς ενημέρωσή τους. Ο Γραμματέας μπορεί να επιλεγεί από την προηγούμενη συνάντηση, όπως ο συντονιστής, ή επι τόπου. Τα πρακτικά της συνάντησης περιλαμβάνουν την ημερομηνία, τα μέλη που ήταν παρόντα, της αποφάσεις που λήφθηκαν και τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν. Αν μετρήθηκαν ψήφοι, καταγράφεται ο αριθμός των ψήφων υπέρ και κατά.

Οικονομικά

Η ιδιότητα του μέλους δεν συνοδεύεται από καμιά οικονομική υποχρέωση προς την Συλλογικότητα.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Για αποφάσεις που αφορούν την λειγουργία της συλλογικότητας, γίνεται ψηφοφορία, αλλα η απόφαση επικυρώνεται από επόμενη συνάντηση για την οποία ειδοποιούνται όλα τα μέλη.