Κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών

Σας μεταφέρουμε αυτολεξεί την απάντηση του Δήμου Χίου στην επιστολή μας για τις διαβάσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, σας ενημερώνουμε ότι o Δήμος
Χίου τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια μελετών που έχουν ήδη εκπονηθεί, που θα
δημοπρατηθούν ή που συντάσσονται, μεριμνά να κατασκευάζει διαβάσεις βάση
προδιαγραφών και προβλέπει την δημιουργία δικτύου διαβάσεων κυρίως στο κέντρο της
Πόλης για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα
προβαίνει στον επαναχρωματισμό και στην συντήρηση των υπάρχων διαβάσεων.
Σημειώνουμε ότι τέτοιες παρεμβάσεις που σχετίζονται με την λειτουργία της
πόλεως, διαμορφώνουν μεγάλη έκταση κοινοχρήστων χώρων και θεραπεύουν
επεμβάσεις και κατασκευές δεκαετιών. Συνεπώς είναι υψηλού κόστους οπότε η
υλοποίηση των έργων συναρτάται με την ύπαρξη των διατιθέμενων κονδυλίων και τις
εκάστοτε πολιτικές και στρατηγικές των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έτσι θεωρούμε ότι ο ρυθμός μεταβολής της καταστάσεως που περιγράφετε θα
μπορούσε να βελτιωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνονται βήματα προς την ορθή
κατεύθυνση, πράγμα που γίνεται αντιληπτό αν ανατρέξουμε στην κατάσταση προ
εικοσαετίας ή δεκαετίας.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου