ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 

Κλαδάκη Διονυσίου του Ιωάννη, πολιτικού μηχανικού,

δημότη Μαρκοπούλου (αρ. δημοτολογίου  4082/1)

Αλαμάνας 22 – 19003 Πόρτο Ράφτη / ΤΘ 132

τηλ: 22990 87520  - 210 6451866 – 6974 881326

fax: 210 6451328 –  email:  dklad@tee.gr

 

ΕΝΩΠΙΟΝ

της Επιτροπής  του άρθρου 177§2 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ  231Α’)

 

ΚΑΤΑ

της αποφάσεως με αα 339/2005 του  Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

(καθορισμός πλάτους πεζοδρομίων οδού Κ. Σωτηρίου στο ΟΤ 4 στο Μαρκόπουλο)

 

Κοινοποίηση:  1. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

2.   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

 

Το Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας στη συνεδρίαση του με αρ. 339/4-10-2005, στο 20ο θέμα που αναφερόταν στον καθορισμό πλάτους πεζοδρομίων οδών στο ΟΤ 4 της πόλης του Μαρκόπουλου, απεφάσισε κατά πλειοψηφία τον καθορισμό πλάτους πεζοδρομίων 1.50μ  εκατέρωθεν της οδού Κ. Σωτηρίου (πλ. 12.00μ).

 

Ε Π Ε Ι Δ Η

1.      Έχω έννομο συμφέρον σαν δημότης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, αλλά και σαν απλός χρήστης της παραπάνω οδού.

 

2.      Η προσφυγή μου είναι εμπρόθεσμη, αφού τόσον τα θέματα ημερήσιας διάταξης όσον και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας δεν δημοσιεύονται πουθενά.

 

3.      Η παραπάνω απόφαση αντίκειται στο άρθρο 24 της Αποφ. Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59Δ’/89)  [ Κτιριοδομικός Κανονισμός ] περί πεζοδρομίων, σύμφωνα με το οποίο:

 

 « 1. Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

      3.1. Προδιαγραφές :  Σε κάθε περίπτωση στις προδιαγραφές των πεζοδρομίων καθορίζονται οι διαστάσεις, το είδος κατασκευής και το είδος των υλικών των κρασπέδων, των ρείθρων, του υποστρώματος και της επίστρωσης ή της επικάλυψής τους. Επίσης καθορίζονται το είδος της φυτείας, οι διαστάσεις και τα άλλα στοιχεία των τμημάτων των πεζοδρομίων που διατίθενται για φύτευσή τους.

   3.1.1. Τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. ……………………………………………

 

αφού, ούτε προβλέφτηκε χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλ’ ούτε καθορίστηκαν και οι λοιπές -πλην του πλάτους- προδιαγραφές για την κατασκευή τους.

 

4.      Η παραπάνω απόφαση αντίκειται στο άρθρο 2 της Αποφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 52488/2002 (ΦΕΚ 18Β’/02)  [ Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ ], σύμφωνα με το οποίο:

 

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (πεζόδρομοι), επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μέτρα ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ…………………………»

 

Στην ίδια απόφαση αναφέρονται και πρόσθετες προδιαγραφές για χρήση των πεζοδρομίων από τα ΑΜΕΑ, που κι αυτές δεν αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ.

 

Επομένως το πλάτος του 1.50μ είναι ανεπαρκές και παράνομο, αφού με αυτό είναι αδύνατη η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (τροχαίας), η φύτευση, ο φωτισμός και ο αστικός εξοπλισμός!

 

Όπως μάλιστα φαίνεται από το πρακτικό του ΔΣ, κατά τον μειοψηφούντα Σύμβουλο, δεν τέθηκε υπ’ όψη του ΔΣ η ισχύουσα Νομοθεσία. Προ ολίγων μηνών όμως, η Επιτροπή του άρθρου 7§1 του Ν.2839/2000με το πρακτικό 9/19-4-2005 (θέμα 6ο), ακύρωσε παρόμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου κατόπιν προσφυγής μου που ανέφερε σαφώς όλες τις παραπάνω διατάξεις και κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μαρκοπούλου (αρ. πρωτ. 14583/27-12-04) κι επομένως οι ισχύουσες διατάξεις ήταν σε γνώση τουλάχιστον των υπευθύνων οργάνων του Δήμου.

 

 

5.      Η απόφαση του ΔΣ ελήφθη χωρίς να ληφθούν υπ΄ όψη:

Οι ανάγκες σε πλάτος καταστρώματος της οδού με βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο, την χρήση του (μονόδρομος ή διπλής κατεύθυνσης), την επιθυμητή ταχύτητα και το είδος  των διερχόμενων οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία) κλπ

Οι ανάγκες στάθμευσης σε συνδυασμό και με την υπόλοιπη νομοθεσία (ΓΟΚ, Νόμοι στάθμευσης),

Η επιθυμητή φύτευση, ο προβλεπόμενος φωτισμός, ο λοιπός εξοπλισμός (καλάθια και κάδοι αχρήστων, στάσεις λεωφορείων κλπ), η πιθανή μελλοντική σηματοδότηση (φανάρια πεζών και τροχοφόρων) των πεζοδρομίων κλπ

Το δίκτυο πεζοδρομίων της πόλης, οι ανάγκες κατασκευής διαβάσεων κλπ.

 

Επισημαίνω ότι ενδεικτικές είναι και οι προδιαγραφές του άρθρου 6§6.1 του παραρτήματος ΙΙ της αποφ Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10788/2004 (ΦΕΚ 285Δ’/04) περί διαστασιολόγησης πεζοδρομίων, που αν και εκδόθηκαν με μεταγενέστερη του σχεδίου πόλης του Μαρκόπουλου Υπ. Απόφαση, στην ουσία αποτελούν εξειδικευμένο τεχνικό κείμενο της πολιτείας, που ερμηνεύει το άρθρο 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

6.      Η κατασκευή των πεζοδρομίων είναι πρακτικά αδύνατη πριν την τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων από τον ίδιο Δήμο, σε μήκος τουλάχιστον του οικοδομικού τετραγώνου. Διαφορετικά, αφ’ ενός μεν το πεζοδρόμιο δεν είναι λειτουργικό (προσπελασιμότητα, απορροές κλπ), αφ’ ετέρου δε   δημιουργούνται κίνδυνοι ατυχημάτων λόγω των συνεχών μεταβολών στο πλάτος του πεζοδρομίου. Μάλιστα, αν για τους παραπάνω ή άλλους λόγους (κυκλοφοριακές μελέτες κλπ) παρουσιαστεί ανάγκη επισκευής ή ανακατασκευής του πεζοδρομίου εντός 20τίας, η δαπάνη  βαρύνει πλέον το Δήμο κι όχι τους παρόδιους ιδιοκτήτες, επιβαρύνοντας πλέον τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

ΖΗΤΩ

Να ακυρωθεί η απόφαση 339/2005 του Δημοτικού Συμβουλίου  Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

 

 

Μαρκόπουλο  16-10-2005

Συνημμένα:

1.       Αντίγραφο αποσπάσματος απόφασης 339/05 Δ.Σ. Μαρκοπούλου

2.       Αντίγραφο 6ου θέματος πρακτικού 9/19-4-05 της Επιτροπής άρθρου 7§1 του Ν.2839/2000

 

 

Ο προσφεύγων

 

 

 

 

Διονύσης  Κλαδάκης

πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ

 


 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 

Κλαδάκη Διονυσίου του Ιωάννη, πολιτικού μηχανικού,

δημότη Μαρκοπούλου (αρ. δημοτολογίου  4082/1)

Αλαμάνας 22 – 19003 Πόρτο Ράφτη / ΤΘ 132

τηλ: 22990 87520  - 210 6451866 – 6974 881326

fax: 210 6451328 –  email:  dklad@tee.gr

 

ΕΝΩΠΙΟΝ

της Επιτροπής  του άρθρου 177§2 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ  231Α’)

 

ΚΑΤΑ

της αποφάσεως με αα 285/2004 του  Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

(καθορισμός πλάτους πεζοδρομίων οδών Ελ. Βενιζέλου & Γιασεμιών στην ΠΕ 4+5 Πόρτο Ράφτη)

 

Κοινοποίηση:  1. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

2.   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

 

Το Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας στη συνεδρίαση του με αρ. 15/18-11-2004, στο 33ο θέμα που αναφερόταν στον καθορισμό πλάτους πεζοδρομίων οδών στο ΟΤ Γ 612 της πολεοδομικής ενότητας 4+5 της περιοχής Πόρτο Ράφτη, απεφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό πλάτους πεζοδρομίων 1.20μ  εκατέρωθεν για την οδό Ελ. Βενιζέλου (πλ. 14.00μ) και 0.85μ αντίστοιχα για την οδό Γιασεμιών (πλ. 8.50μ).

 

Ε Π Ε Ι Δ Η

1.      Έχω έννομο συμφέρον σαν δημότης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, αλλά και σαν απλός χρήστης των παραπάνω οδών.

 

2.      Η προσφυγή μου είναι εμπρόθεσμη, αφού τόσον τα θέματα ημερήσιας διάταξης όσον και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας δεν δημοσιεύονται πουθενά, η δε απόφαση 285/04 μου γνωστοποιήθηκε κατόπιν αιτήσεώς μου στις 23-12-04.

 

3.      Η παραπάνω απόφαση αντίκειται στο άρθρο 24 της Αποφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59Δ’/89)  [ Κτιριοδομικός Κανονισμός ] περί πεζοδρομίων, σύμφωνα με το οποίο:

 

 « 1. Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

    ……………………………………………………………………………………………………………………..

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

      3.1. Προδιαγραφές

      Σε κάθε περίπτωση στις προδιαγραφές των πεζοδρομίων καθορίζονται οι διαστάσεις, το είδος κατασκευής και το είδος των υλικών των κρασπέδων, των ρείθρων, του υποστρώματος και της επίστρωσης ή της επικάλυψής τους. Επίσης καθορίζονται το είδος της φυτείας, οι διαστάσεις και τα άλλα στοιχεία των τμημάτων των πεζοδρομίων που διατίθενται για φύτευσή τους.

   3.1.1. Τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

………………………………………………………………………………………………………………………»

 

αφού, ούτε προβλέφτηκε χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλ’ ούτε καθορίστηκαν και οι λοιπές -πλην του πλάτους- προδιαγραφές για την κατασκευή τους.

 

4.      Η παραπάνω απόφαση αντίκειται στο άρθρο 2 της Αποφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 52488/2002 (ΦΕΚ 18Β’/02)  [ Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ ], σύμφωνα με το οποίο:

 

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (πεζόδρομοι), επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μέτρα ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ.

………………………………………………………………………………………………………………………»

 

Στην ίδια απόφαση αναφέρονται και πρόσθετες προδιαγραφές για χρήση των πεζοδρομίων από τα ΑΜΕΑ, που κι αυτές δεν αναφέρονται στην απόφαση του Δ.Σ.

 

5.      Η παραπάνω απόφαση αντίκειται στο άρθρο 6§6.1 του παραρτήματος ΙΙ της αποφ Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10788/2004 (ΦΕΚ 285Δ’/04)  [ Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ), των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής πόλης" (ΣΧΟΟΑΠ) και των πολεοδομικών μελετών ], περί διαστασιολόγησης πεζοδρομίων, σύμφωνα με το οποίο:

«………………………………………………………………………………………………………………

Για να ανταποκριθούν οι διάδρομοι αυτοί κυκλοφορίας πεζών και ΑΜΕΑ στο στόχο τους θα πρέπει να σχεδιάζονται υπολογίζοντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την μορφή τους.

• Τα πεζοδρόμια πρέπει να διατάσσονται και από τις δύο πλευρές οδού με παρόδια δόμηση.

• Ακόμη και αν παρόδια δόμηση υπάρχει μόνο από τη μία πλευρά, θα διατάσσεται από την απέναντι πλευρά πεζοδρόμιο ελαχίστων διαστάσεων.

• Πεζοδρόμια δεν διατάσσονται μόνο σε πεζόδρομους ή σε οδούς με κυρίαρχο χρήστη τον πεζό (ήπιας κυκλοφορίας, πεζο-ποδηλατόδρομους).

• Σε οδούς με ταχύτητα κυκλοφορίας 40 χλμ/h και άνω είναι απαραίτητο να χωρίζονται οι επιφάνειες κίνησης των πεζών από το οδόστρωμα με προστατευτικές λωρίδες πρασίνου, κιγκλιδώματα ή θωράκια με ελάχιστο πλάτος 0,5 μ.

• Ως ελάχιστο πλάτος επιφάνειας συνοδευτικού πεζόδρομου με ροή αιχμής πεζών 10 πρόσωπα/ 15 λεπτά, ελεύθερη από κάθε άλλο στοιχείο εξοπλισμού της οδού, ορίζεται το 1,50 μ.

Για μεγαλύτερη ροή προτείνονται να ακολουθείται η στάθμη εξηπηρέτησης Β και C. Για κάθε άλλο στοιχείο που συμπληρώνει την επιφάνεια κίνησης προτείνεται να ακολουθούνται οι διαστάσεις που δίνονται στις παρόδιες ζώνες.

Επιπλέον για άνετη κίνηση ενός πεζού ή ΑΜΕΑ χωρίς πιθανότητα σύγκρουσης με πεζό ή ΑΜΕΑ κινούμενο σε αντίθετη κατεύθυνση είναι απαραίτητο το πλάτος 0,75 μ για τον καθένα, επομένως σύνολο = 1,50 μ.

………………………………………………………………………………………………………………………»

 

ΖΗΤΩ

Να ακυρωθεί η απόφαση 285/2004 του Δημοτικού Συμβουλίου  Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

 

 

Πόρτο Ράφτη  24-12-2004

Συνημμένα:

Αντίγραφο αποσπάσματος απόφασης 285/04 Δ.Σ. Μαρκοπούλου

 

 

Ο προσφεύγων

 

 

 

 

Διονύσης  Κλαδάκης