“ ΠΕΖΗ΄” : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ

http://www.pezh.gr


Προς

Το Υπουργείο Μεταφορών

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των μηχανοκίνητων οχημάτων, εκτός από τα γνωστά περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα, έχει προκαλέσει και μεγάλες δυσκολίες στην κίνηση των πεζών. Τα προβλήματα αυτά είναι σημαντικά για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, άτομα με κινητικές ή άλλες αναπηρίες κλπ), σε βαθμό που η μετακίνησή τους κάποιες φορές να καθίσταται είτε αδύνατη ή και ιδιαιτέρως ανασφαλής. Έχουμε τη γνώμη ότι το γεγονός αυτό, εκτός από παραβίαση των συνταγματικών υποχρεώσεων που έχει το κράτος απέναντι σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, αποτελεί και παραβίαση των δικαιωμάτων των πεζών και κάποιες φορές γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αδιαφορία αυτή που έχει επιδειχθεί, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, για τα δικαιώματα των πεζών έρχεται επίσης σε αντίθεση με διεθνείς τάσεις και αρχές, οι οποίες έχουν ευρεία κοινωνική συναίνεση, και στις οποίες έχουν συμφωνήσει κατά καιρούς και παράγοντες του ελληνικού κράτους. Αναφέρουμε για παράδειγμα το χάρτη των δικαιωμάτων των πεζών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1988), τη διακήρυξη της Κοπεγχάγης (eurocities 1996), το χάρτη για την πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταφοράς και την υποδομή (Ευρωπαϊκή διάσκεψη υπουργών μεταφορών 1999).

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η κίνηση των πεζών δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως περίπατος και τμήμα της αναψυχής των πολιτών, αλλά και ως κύριο συστατικό στοιχείο της οργάνωσης των μεταφορών και της κυκλοφορίας στην πόλη, η οποία, μαζί με την ποδηλασία και, υποβοηθητικά, τις συλλογικές μεταφορές (για μεγαλύτερες αποστάσεις) μπορεί να απαλλάξει τις πόλεις από την υπερεξάρτηση των ατομικών μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς (αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) και των προβλημάτων που αυτά δημιουργούν. Γι΄ αυτό και η προστασία και ενθάρρυνση των πεζών και οι συνθήκες ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα της πολιτικής των μεταφορών, και να μην αντιμετωπίζονται απλώς ως υπολειμματικό στοιχείο της κίνησης των οχημάτων.

Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να ιδρύσουμε αυτή την κίνηση πολιτών, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τις αρχές και τους πολίτες, και γενικά να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πεζών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας λοιπόν, αποπειραθήκαμε να κάνουμε μία πρώτη ανάλυση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από την άποψη των πεζών και να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωσή του. Διαπιστώσαμε μάλιστα ότι η αναθεώρηση του νόμου αυτού το 1999 έγινε με πρόχειρο τρόπο και σε λανθασμένη κατεύθυνση σε κάποια σημεία, ώστε να καθιστά την νομοθεσία δυσμενέστερη για τους πεζούς, σε αντίθεση με τα επιβαλλόμενα σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα καταργήθηκε η υποχρέωση των οχημάτων να παραχωρούν προτεραιότητα στις μη σηματοδοτούμενες διαβάσεις των πεζών (άρθρο 5 παρ. 9 του προηγούμενου ΚΟΚ). Στις επόμενες σελίδες αναπτύσσουμε διεξοδικά τις προτάσεις μας για την αναθεώρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την προσαρμογή του στις απαιτήσεις μιας πολιτικής που ευνοεί την πεζοκίνηση, όπως είναι ο ευρωπαϊκός και ο διακηρυγμένος εθνικός στόχος στον τομέα των αστικών μεταφορών. Παρακαλούμε να μας ορίσετε συνάντηση μαζί σας, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας, και σε κάθε περίπτωση αναμένουμε έγγραφη απάντηση στα αιτήματά μας. Θα θέλαμε επίσης να μας επιτραπεί η πρόσβαση στα κείμενα που ετοιμάζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στη διαμόρφωσή τους.

 

Αθήνα 10 - 2 – 2003

Για την πρωτοβουλία πολιτών ΠΕΖΗ΄

 


ΣΥΝΕΧΕΙΑ